OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

- Posrednik u prometu nekretnina – ovlaštena Agencija koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, agencija za posredovanje i promet nekretnina CROMAX NEKRETNINE, obrt za poslovanje nekretninama, vl. Matija Blažon, Varaždin, Trg kralja Tomislava 4 (u daljnjem tekstu: Posrednik).

- Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe putem pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu..

- Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) (u daljnjem tekstu: Agent).

- Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,najmoprimac).

- Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

- Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje/najma,a nije obavijestio Posrednika.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti bilo usmenim ili pismenim putem.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka produžiti.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 6.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 7.
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugoga posrednika (ekskluzivno posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu proviziju. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice tog ugovora.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 8.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla.
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i lokacije
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima
trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način.
5. omogućiti Posredniku nesmetan pregled i prezentaciju nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.
Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom te:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini.te dati na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, tj.drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
6. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.
Visina posredničke naknade određuje se prema cjeniku CROMAX NEKRETNINE, vl. Matija Blažon.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika tj.do uknjižbe vlasništva s imena prodavatelja na ime kupca i prijave poreza na promet nekretnina.
Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan sklapanja predugovora, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
- neposredno odveo ili uputio Treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima.
CROMAX NEKRETNINE, obrt za poslovanje nekretninama, vl. Matija Blažon, Varaždin, Trg kralja Tomislava 4, temeljem uvjerenja o položenom stručnom ispitu Klasa: 133-02/12-02/188 od 10.09.2012. godine, a na temelju članka 12. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN 11/94, 108/95, 19/96, 64/01) i članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) , upisana je u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora. Opći uvjeti primjenjuju se od 31.01.2019. godine.

1. mob | +385 (0)99 5033 741
2. web | www.cromaxnekretnine.com
3. E-mail: info@cromaxnekretnine.com

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Članak 11.
Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače, naše cijenjene klijente, da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pismenom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu:

CROMAX NEKRETNINE, obrt za poslovanje nekretninama, vl. Matija Blažon, Varaždin, Trg kralja Tomislava 4 ili putem elektroničke pošte na e-mail:  info@cromaxnekretnine.com

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.

CROMAX NEKRETNINE
Obrt za poslovanje nekretninama,
Vl. Matija Blažon
Varaždin, Trg kralja Tomislava 4